« За БГФармА

Диалог и взаимодействие с изпълнителната и законодателната власти

С екпертното си участие в дискусиите за промяна на Закона за лекарствата и аптеките в хуманната медицина през 2002 г., Сдружението на Българските Фармацевтични Производители подкрепи работата на парламентарното мнозинство и по този начин спомогна за предсрочно хармонизиране на българското законодателство с Европейските директиви в областта на производството и употребата на фармацевтични продукти в ЕС, като прогресивно наложи въвеждането на правилото “Болар” в българската регулаторна практика. 

От м.септември 2008 год. Общото събрание на СБПФ взе решение за промяна на Устава и името на Сдружението на Българска Генерична Фармацевтична Асоциация /БГФармА/, създавайки възможност за членство в асоциацията на всички генерични фармацевтични производители - български и чуждестранни, които доставят своите лекарствени продукти на българския пазар. 

Българска Генерична Фармацевтична Асоциация се стреми да участва активно в процеса на изготвяне на национална лекарствена политика, съвместно с институции като Министерство на здравеопазването, Националната здравноосигурителна каса, Изпълнителната агенция по лекарствата и парламентарната комисия по здравеопазване, както и при текущи изменения на редица подзаконови актове и наредби, свързани с регулирането на регистрационните режими за фармацевтичните продукти на свободния и субсидирания пазар в страната.

Основна задача на БГФАРМА  е градивното сътрудничество при изграждане и поддържане на икономически и регулаторни механизми  в подкрепа  на генеричната фармацевтична промишленост като част от националния и глобален пазар на генерични лекарствени продукти, с цел по-широкото използване и разпространение на достъпни лекарства за нуждите на здравеопазването на повече потребители и пациенти.