« Документи

Допълнение към Становище на БГФармА относно Наредба 4, с период на обществена консутация 12.04-26.04.2022

Становище на БГФармА относно Наредба 4 - Отпадане на бялата рецепта

Становище на БГФармА относно бюджет на НЗОК 2022

Писмо БГФармА бюджет НЗОК 2022

Писмо БГФармА електронен търг лекарства

Писмо БГФармА - АРФарМ относно заплащане от НЗОК на лекарствени продукти за домашно лечение на българските задължително осигурени лица с COVID-19

Становище на БГФармА относно ЗИД на ЗЛПХМ

Становище на БГФармА относно Механизъм, гарантиращ предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК

Становище на БГФармА относно Бюджет 2020 на НЗОК

Становище на БГФармА относно Сигнал за допуснати нарушения при обществена поръчка за нуждите на УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД”

Становище на БГФармА относно Сигнал за допуснати нарушения при обществена поръчка за нуждите на УМБАЛ „Д-р Георги Странски” ЕАД

Становище на БГФармА относно Обществена поръчка "Доставка на лекарствени продукти за хематология и онкология" за УМБАЛ "Св. Иван Рилски" ЕАД.

Становище на БГФармА относно Бюджета на НЗОК

Становище на БГФармА до КЗК

Становище на БГФармА относно Предложение за промяна срока на служебен преглед на цените за медикаменти без алтернатива

Становище на БГФармА относно ЗИД на ЗЛПХМ и ЗЗО

Писмо от БГФармА до МЗ относно Организиране на посещение на Президента и Генералния изпълнителен директор на Лекарства за Европа

Писмо от Лекарства за Европа и БГФармА до МЗ, МИ и КЗ относно Развитие на Лекарствената политика

Становище от БГФармА до КЗК относно Наредба 4

Становище на БГФармА относно Наредба 4

Писмо от БГФармА относно SPC waiver

Становище на БГФармА относно предложени промени в нормативната уредба, регламентираща договаряне на отстъпки за лекарствени продукти и концепция на НЗОК за механизъм, гарантиращ предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК

Становище на БГФармА относно предвидени изменения в чл. 266 на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина посредством приемането на Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2019 г. (сигнатура №802-01-45 от 29.10.2018г.)

Поздравителен адрес за 85 години Софарма

Становище на БГФармА до МЗ относно Правни аргументи по отношение на незаконосъобразността на разпоредбата на чл. 8, ал. 5 от Наредбата за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти

SPC - legal opinion

Crowell and Moring - SPC

Position paper on SPC waiver

Становище на БГФармА относно SPC до Министерски съвет

Становище на БГФармА до МЗ относно Проект на Постановление за изменение на Наредбата за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти (Наредбата) и мотиви за увеличаване на коефициента в чл. 8, ал. 5 от Наредбата „от две на четири“

Писмо от БГФармА до СЕМ относно медийно отразяване на лекарствени продукти, съдържащи Валсартан и излъчване на сутрешно предаване на една от националните ефирни телевизии от 14.07.2018 г., а именно „Тази събота и неделя“ по БТВ и по-специално към поканения гост, г-н Тихомир Каменов, собственик на „Търговска лига“

Писмо от БГФармА до БТВ Медиа Груп относно медийно отразяване на лекарствени продукти, съдържащи Валсартан и излъчване на сутрешното предаване от 14.07.2018 г., а именно „Тази събота и неделя“ по БТВ и по-специално към поканения гост, г-н Тихомир Каменов, собственик на „Търговска лига“

Писмо от БГФармА до МЗ, КЗ, ИАЛ, НСЦРЛП, НЗОК, МФ и МИ относно казуса с лекарствата, съдържащи Валсартан

Писмо от БГФармА до главният редактор на в. 24 часа относно отразен от него анализ в бр. на в-к „24 часа“ от 09 юли 2018 г. относно „Моралната дилема – оригинално или генерично лекарство се превърна в реален проблем“

Писмо от БГФармА до ИАЛ относно медийно отразяване на лекарствени продукти съдържащи активното вещество Валсартан

Позиция на БГФармА относно SPC до българския евродепутат Емил Радев

Позиция на БГФармА относно SPC до българския евродепутат Андрей Ковачев

Становище на БГФармА по ЗИД на ЗЛПХМ (сигнатура №702-01-57 от 20.12.2017г.), и предложение за изменението и допълнението му (вх. №854-04-68 от 15.03.2018г.) с вносител д-р Даниела Дариткова, и предложения за промени в Наредбата за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти.

Писмо от БГФармА до НСЦРЛП относно Утвърждаване на Фармако-терапевтично ръководство по хематология

Писмо от БГФармА до НСЦРЛП относно Утвърждаване на Фармако-терапевтично ръководство по ревматология

Писмо от БГФармА до НСЦРЛП относно Промяна на Фармако-терапевтично ръководство за лечение на неврологични заболявания

Писмо от БГФармА до НСЦРЛП относно Актуализиране на Фармакотерапевтично ръководство за лечение на алергични болести

Писмо на БГФармА относно Въвеждане на България, като страна за международно рефериране в нормативната база за определяне на цените на лекарствените продукти за реимбурсация от обществените фондове на Руската федерация

Писмо на БГФарМа относно Брекзит

Приложение към писмото на БГФармА относно Брекзит

Становище на БГФармА относно Предложение за изменение и допълнение на Наредбата за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти, чл.8, ал.5

Становище на БГФармА относно Предложения за изменение и допълнение на Наредбата за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти

Становище на БГФармА относно Необходимост от спешна подкрепа от страна на правителството и здравните институции за въвеждането на освобождаване на производството на генерични и биоподобни медикаменти от Сертификат за допълнителна защита (СДЗ), с цел стимулиране на инвестициите в Европа

Становище на БГФармА относно Проект на Постановление на Министерски съвет за изменение и  допълнение на Наредбата за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти, публикувано за обществено обсъждане на 09.11.2017г.

Становище на БГФармА относно Наредбата за осъществяване правото на достъп до медицинска помощ

Становище на БГФармА относно Последствията от новоприетата ал. 5 на чл. 8 от Глава втора на Наредбата за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти (ДВ, бр. 92/2015 г.)

Становище на БГФармА относно Контрол върху хранителните добавки

Становище на БГФармА до Комисия за защита на конкуренцията

Становище на БГФармА до Министерство на икономиката относно: Молба за подкрепа за предложението на ЕК относно освобождаването на генерични и биоподобни лекарства от действието на Сертификата за допълнителна закрила - Проект на заключение на Съвета по конкурентноспособност, ЕС

Становище на БГФармА до МЗ относно: Молба за подкрепа за предложението на ЕК относно освобождаването на производството на генерични и биоподобни лекарства от действието на Сертификата за допълнителна закрила - Проект на Заключение на Съвета по конкурентноспособност, ЕС

EGA Proposal to Implement Safety Features

Писмо на ЕГА до Mr Xavier Prats-Monné, Director General, DG SANTE, European Commission

Становище на БГФармА относно: Въвеждане на Директивата срещу фалшифициране на лекарствата

Писмо на БГФармА относно: Номиниране на д-р Евгени Тасовски, като член на представителните организации на фармацевтичната индустрия в Комисията по прозрачност

Писмо БГФармА относно: Излъчване на представители на БГФармА, които да участват в работната група, чиято задача е да изготви указания по прилагане на чл. 5, ал. 5 от Наредбата за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти.

Писмо БГФармА относно: Молба за становище, във връзка с необходимостта за известяване на сайта на ПРУ за сключени договори, с медицински специалисти

Становище на БГФармА относно: Такси за поддържане на реимбурсния статус на лекарствата в България

Становище на БГФармА относно:Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина

Становище на БГФармА относно: Проект на Постановление за изменение и допълнение Наредбата за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти

Становище на БГФармА относно: Проект на Постановление за изменение и допълнение Наредбата за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране а цените на лекарствените продукти

Становище на БГФармА относно: използването на цени за външно референтно ценообразуване на лекарствените продукти за хуманна употреба в България, слез законодателните промени в Румъния

Допълнение към становище на БГФармА относно: Проект за изменение и допълнение на Наредба № 10 от 2009 г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, както и на лекарствени продукти за здравни дейности по чл. 82, ал. 2, т. 3 от Закона за здравето

Становище на БГФармА относно: Проект за изменение и допълнение на Наредба № 10 от 2009 г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, както и на лекарствени продукти за здравни дейности по чл. 82, ал. 2, т. 3 от Закона за здравето

Становище на БГФармА относно: Подготвен от МЗ проект за изменение и допълнение на Наредба №10 от 2009 г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, както и на лекарствени продукти за здравни дейности по чл. 82, ал. 2, т. 3 от Закона за здравето

Становище на БГФармА относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения (ЗИД на ЗЛЗ), внесен от Министерски съвет на 09.06.2015 г.