« Документи

Лекартсвената регулация в България се осъществява от Изпълнителната агенция по лекарствата съобразно следната нормативна уредба:

Закон за лекарствените продукти в хуманната медицина (ЗЛПХМ)

ЗАКОН за медицинските изделия

От пролетта на 2002 г. в регулаторна практика в нашата страна е в сила стандартът за Добра производствена практика - GMP.

Процесът по неговото въвеждане в българските фармацевтични заводи започна още преди това и се дължи на амбициозни инвестиционни програми за преструктуриране и реновиране на производствените мощности и практика от постъпването на суровия материал до готовия продукт. За изминалите години членовете на Сдружението са инвестирали общо над 150 млн. долара  за подготовка и внедряване на GMP.