« Новини

Снабдяването с лекарства се поддържа успешно

08 Април 2020

Представители на БФС съобщиха за опасност по-масовите лекарства за социално-значими заболявания да изчезнат от пазара. Причината е, че активните съставки се закупуват от Китай и Индия, което към настоящия момент е трудно. Срещат ли трудности при производството и вноса на медикаменти и има ли липси на пазара, попитахме д-р Евгени Тасовски, Изпълнителен директор на Българската генерична фармацевтична асоциация (БГФармА).

Българската генерична фармацевтична асоциация, заедно със своите европейски колеги от „Лекарства за Европа" следи непрекъснато и със загриженост процесите на снабдяване с медикаменти за страните от ЕС и специално за България още от началото на пандемията. Благодарение на инициативата на „Лекарства за Европа", които поддържат директен контакт със съответните еврокомисари, отговорни за транспорт, здравеопазване и снабдяване в Европейската комисия, още преди месец успяхме да създадем „зелени коридори" за движение на доставките с лекарства. Целта беше да профилактираме евентуална опасност от затваряне на границите и това да доведе до проблеми със снабдяването на държавите с генерични медикаменти и субстанции за производство.

У нас над 2 млн. души са с хронични заболявания,

които в голяма степен се лекуват с генерични медикаменти и в тази връзка Министерство на здравеопазването инициира създаването на работна група към Изпълнителната агенция по лекарствата, в която са включени представители на всички участници в системата на лекарствоснабдяването и всеки е отговорен в своето направление да дава информация и да сезира навреме при проблеми в доставките. Същата система е изградена и на европейско ниво, като седмично събират информация имаме ли някакви липси на нашата територия. Ние също изискваме от производителите, членове на Асоциацията, да подават информация за недостиг на лекарства и суровини за производство. Тази работна група подобри комуникационния процес и вече два пъти в седмицата с помощта на отговорните лица от отделните производители се изпраща информация до ИАЛ за евентуални проблеми с доставката на лекарства както и на суровини, тъй като в България имаме няколко завода, които не само опаковат, но и произвеждат лекарства. ИАЛ събира тази информация и я препраща в Европа. Ако се появи проблем, от ИАЛ се свързват с представителя на разрешението за употреба на съответния медикамент и обсъждаме начин за разрешаване.

В тази връзка вече успешно бързо бяха

преодолени няколко транспортни проблема на границите ни с Румъния и Сърбия! До момента от широко употребяваните лекарства в Позитивния лекарствен списък и тези, които са по рецепта, липси или недостиг няма. Имаше проблем, който се дискутираше в началото на епидемията, за лекарството с активно вещество парацетамол - за понижаване на температурата. Причината бе, че субстанцията се произвежда в Индия, а тя затвори границите си за известно време и спря да изнася съответните количества, които бяха договорени за тогавашния период. Веднага експертите от "Лекарства за Европа" се свързаха чрез Европейската комисия с индийските посланици и с правителството, и го помолиха по модела на „зелените коридори" да осигурят доставките за тази суровина. Към момента въпросът вече се решава и вносът в ЕС се възстановява. Китай пък е най-големият производител на лекарството с активно вещество ибупрофен и в началото на епидемия имаше забавяне на доставките, но след 3 седмици те започнаха да възстановяват износа си. И двата медикамента (ибупрофен и парацетамол) са без рецепта и влизат в рецептурите на множество комбинации срещу простудни заболявания. Към момента за тях няма липса на пазара.

Опитните производители и търговци на едро

винаги имат складови наличности с резерв за около 3-4 месеца за подобни извънредни ситуации и поради това въобще не се почувстваха проблеми в аптеките.

В момента през "Лекарства за Европа" се анализира наличието на медикаменти, използвани основно в реанимациите при вентилацията на пациентите с респиратори-анестетици, миорелаксанти, венозни антибиотици, транквилизатори, кортикостероиди, опиоидни обезболяващи и др., за да се координира наличността между отделните държави в ЕС и да може да се изгради обща система за взаимно подпомагане между отделните държави. Нито един от тези медикаменти не подлежи на генерично заместване! Основната цел на БгФармА винаги е била, осигуряване на реален достъп до качествено лечение на достъпни цени за всички български граждани.

Българската генерична фармацевтична асоциация споделя и винаги прилага основни принципи в демократичното ни общество като открит и професионален диалог с всички участници във веригата, осигуряваща лекарства за българските граждани. Винаги сме търсили балансирани решения при зачитане правата и достойнството на всеки участник в системата, както и никога не сме си позволявали да правим предложения, навлизащи в периметъра на определени гилдии и звена от системата на снабдяване с лекарства без предварителни обсъждания.

В тези трудни за всички времена се появи

предложението на Българския фармацевтичен съюз за т.н. генерично заместване. То претърпя крах на няколко нива, заради това, че бе поставено еднолично на масата, без да се проведат консултации и преговори с другите участници в процеса. Публично представената му цел първоначално, с оглед на епидемиологичната обстановка, беше да се спестят излишни посещения на пациентите по аптеките в търсене на конкретен медикамент, които поставят под риск и тях и магистър-фармацевтите и, ако не е наличен, магистър-фармацевтът да може да го замени с друг. Тук е важно да отбележим, че в текстът, който беше предложен през НЗОК за указания към аптеките липсваше думата „също", което означаваше, че фармацевтът щеше да има възможност да го смени и с друг медикамент с различно активно вещество. Този вариант на предложението не се реализира. След това се появи предложението за генерична замяна в Наредба 4, вече за същата молекула. Без съгласие на пациента и други ограничения! Отново не се реализира! След това се появи предложение от народни представители в т.н. Закон за Извънредното положение за замяна в същата молекула при съгласие от пациента, без лекарствата заплащани от НЗОК.

Задаваме си въпроса - кое от всички предложения

влизат в смисъла на т.н. „Генерично заместване"? Следваше ли се един наистина прогенеричен принцип, който трябваше да е в полза на пациента и обществото като цяло? Или предложенията се модифицираха според съпротивлението и сякаш се преследваше въвеждане на какъвто и да е модифициран принцип на генерично заместване на всяка цена. Загубиха се първоначалните мотиви за предпазване на пациентите от контакти в период на епидемия, за пациентите с рецепти по НЗОК, да няма замяна, за останалите пациенти с обикновени рецепти да има. Къде остана обаче принципът?

И накрая, мантрата - „Така е в всички европейски държави с изключение на Австрия, Малта и България"

За да стане ясно на обществото, защо една Генерична фармацевтична асоциация се въздържа от съгласие в момента от въвеждането на основополагащ принцип в прогенеричната политика, генерично заместването в аптека, искаме да изясним, че това ще стане наше предложение, само когато бъдат изпълнени основополагащи причини и условия налични в повечето европейски държави.
В страните от ЕС, където е въведено генеричното заместване, то е наложено от държавата, като част от лекарствената политика, поради следните основни съображения:

Обществените и частни здравно-осигурителни

фондове осигуряват почти 100% заплащане на лекарствата за домашно лечението за всякакъв вид заболявания на своите граждани и разходите са значителни!
За да намалят тези огромни разходи, държавата налага генерично заместване, за да се задоволяват здравните нужди с качествени но по-евтини медикаменти, а лекарите са стимулирани да изписват генерични медикаменти.

В страните от ЕС са спазени обаче основните крайно необходими изисквания за въвеждане на генеричното заместване:

- Държавата със своята социалната политика да осигурява почти 100% безплатно домашно лечение за гражданите, което коства големи разходи на държавата!
- Задължително наличие на Електронна рецепта и електронна здравна карта, за да има проследяемост и преди всичко контрол!
- Гарантирана необвързаност на аптеките с търговците на едро - липса на окрупнени структури, което гарантира липса на монопол!
- Заместването се позволява само след разрешение на лекуващия лекар и съгласието на пациента
- Задължение към фармацевта да направи замяната с медикамент от същата молекула, за който пациента си е дал съгласието според неговата платежоспособност.
- Контролиране, ограничаване или забрана на генеричното заместване за определени медикаменти в областите на психиатрията, лекарства с тясна терапевтична ширина, имуносупресори, кръвни фактори, редки заболявания и др. Без електронна система този контрол не може да се реализира!
- В почти всички държави от ЕС, които имат генерично заместване, нямат вътрешно ценово рефериране в здравните си фондове. Точно вътрешното ценово рефериране у нас въведено през 2009г. е гаранцията за най-ниския разход за НЗОК, а не генеричното заместване. В момента НЗОК няма да намали разходите си чрез генерично заместване, защото заплаща една и съща референтна стойност от групата за всеки медикамент независимо дали е оригинал или генерично заместен!
- Задължение към аптеката да държи заредени всички позиции от ПЛС, които са с рецепта по осигурителен фонд за домашно лечение. Така всички производители ще са при равни условия!- -Генеричното заместване трябва да бъде съобразено с Механизма за възстановяване на разходите към НЗОК, защото от определени поведения на участници при заместването ще бъдат деформирани принципите на Механизма с последици върху производителите.

В Република България нито едно от тези

изисквания не са валидни и реализирани: НЗОК заплаща само 25% от референтната стойност на лекарствата за масовите социално-значими заболявания като сърдечно-съдови, мозъчно-съдови, неврологични заболявания на 2 милиона български граждани. Останалата част се заплаща от семейните бюджети. Затова според доклада на ЕК „За състоянието на здравеопазването на страните от ЕС" тъжният извод е, че българинът доплаща най-много за лекарства!

Ако управляващите имат за цел да намалят заплащанията от страна на пациентите, то бързо, осезаемо това може да бъде постигнато чрез увеличаване на процента на реимбурсация на лекарствата за домашно лечение от страна на НЗОК. Предложения за тази политика в официални становища многократно сме предлагали на МЗ, но за съжаление никога не са се намирали средства за голямата група български пациенти със социално-значими заболявания!

Не е ясно, чия е реално ползата от въвеждането на генеричното заместване по време на извънредното положение, без горните условия да са изпълнени.

Както са казали древни мислители, ако не ви е ясно

кой има интерес....проследете пътя на парите! Българските генеричните фармацевтични компании, заедно със своите партньори от Лекарства за Европа полагат извънредни усилия, като създаването на „Зелени коридори" в Европа, събиране на изпреварваща информация за проблеми при производство и доставки на лекарства и суровини за производство и др, за да осигурят необходимите медикаменти на българския пазар и поддържат успешно своята дейност, спазвайки досегашните стриктни, работещи правила, амбицирани да работят пълноценно в условията на епидемична криза!

Необходимо е всички участници в системата на лекарствоснабдяване– производители, търговци на едро, лекари, фармацевти да подходят достатъчно отговорно към опасната кризисна ситуация в страната и да запазят уважението и добрия тон, за да можем като общество всички заедно, да преодолеем това коварно изпитание и всички действия да бъдат единствено в името на българските граждани!

Моля, да не създаваме допълнително напрежение сред хората!

Източник: Clinica.bg