« Новини

Тева пое председателството на БГФармА

25 Април 2013

 

На 24.04.2013 г. Българската Генерична Фармацевтична Асоциация (БГФармА) проведе своето общо събрание, на което беше избран нов Управителен съвет (УС) и нов Председател на Асоциацията. Съставът на новия УС включва Тева Фармасютикълс България ЕООД, Актавис ЕАД, Софарма АД, Балканфарма Дупница АД, Унифарм АД, Медика АД, Екофарм ЕООД. Общото събрание избра за компания председателстваща УС на БГФармА Тева Фармасютикълс България ЕООД, а за компания зам.-председател - Актавис ЕАД.

БГФармА ще продължава да работи за осигуряване на прозрачност на разходите за лекарства на НЗОК, МЗ и болниците, за повишаване на ефективността на системата за ценообразуване и реимбурсиране на лекарствата, за понижаване на доплащането от страна на пациентите, както и за оптимално разпределяне на публичния финансов ресурс за медикаменти най-вече що се отнася до масовите хронични заболявания.   

Генеричните и биоподобните лекарства са качествени и достъпни медикаменти, които осигуряват терапии за повече на брой пациенти и ограничават публичните разходи за лекарствени продукти. Тяхната социално-икономическа функция става все по-важна за здравните системи на страните от ЕС, особено при забавен икономически растеж. 

Както в ЕС, така и в България генеричната индустрия е естествен съюзник на институциите в стремежа да се осигури по-широк достъп на пациентите до лечение без това да означава увеличаване на публичните средства за лекарства. В резултат на използването на генерични лекарства се освобождава ресурс за осигуряване на скъпоструващи медикамнети.

В мащаба на ЕС икономиите, които се правят благодарение на генеричните и биоподобните лекарства възлизат на повече от 35 милиарда евро годишно. У нас икономиите са за стотици милиони левове всяка година, като генеричните производители в страната осигуряват над 10 000 работни места. Те са сред най-големите данъкоплатици и имат важна роля за формирането на БВП на страната. 

Изберете
Биоподобни лекарства
Абонамент за новини
Абонамент