« Новини

БГФармА взе участие в годишната конференция на ЕГА

14 Юни 2013

 

При откриването на 19-та годишна конференция на Европейската Генерична Асоциация (ЕГА), поведена в Атина (12.06 – 14.06), нейният президент г-жа Гудбйорг Еда Егертсдотирт отбеляза, че производителите на генерични и биоподобни лекарства осигуряват стотици хиляди работни места, както и създават нови производствени технологии в Европа и трябва да бъдат гарантирани такива регулаторни условия, така че всичко това да продължи  в бъдеще. Българската Генерична Фармацевтична Асоциация (БГФармА) участва в конференцията в качеството си на член на ЕГА.

По време на конференцията се проведоха избори за нов ръководен орган, на които г-н Владимир Афенлиев, главен директор бизнес, стратегическо и организационно развитие в Софарма беше избран в изпълнителния съвет на ЕГА.     

Производителите на генерични и биоподобни лекарства работят в полза на обществото и пациентите и осигуряват необходимата конкуренция на лекарствените пазари. Г-жа Егертсдотир посочи, че ЕГА е готова да работи с европейските и националните институции за изработване на концепция за устойчиво лекарствено производство в Европа и призова Европейската комисия да обърне необходимото внимание в своята индустриална политика на генеричните и биоподобните медикаменти.  

Г-жа Беата Степниевска, изпълняващ длъжността генерален директор на ЕГА, отбеляза, че за фармацевтичния сектор е изключително важно постигането на баланс между нарастващите регулаторни изисквания и съществуващия натиск върху цените на медикаментите, защото само така може да се осигури устойчиво развитие на производителите на генерични медикаменти.    
 
„В Европа има спад на разходите за здравеопазване с повече от 0.5%, което се случва за първи път от 1975 г. насам. Това обстоятелство налага необходимостта от насърчаване на устойчиво здравеопазване в дългосрочен план. В това отношение генеричните и биоподобните лекарства могат да бъдат много полезни”, каза още г-жа Егертсдотир.

Европейските правителства все повече възприемат биоподобните лекарства като решение за осигуряване на лечение на повече на брой пациенти в условията на намаляващи разходи за здравеопазване. Проучване на Берлинския институт за здравни и социални изследвания сочи, че за времето от 2007 г. до 2020 г. кумулативните спестявания  могат да се увеличат с между 11.8 и 33.4 милиарда евро, ако се увеличи използването на биоподобни лекарства в поне 8 европейски държави.

Изберете
Биоподобни лекарства
Абонамент за новини
Абонамент