« Новини

Заводът на Тева в Дупница с награда "Инвеститор на годината"/ Teva plant in Dupnitsa awarded "Investor of the year"

05 Април 2022

Уважаеми колеги,

С гордост ви информираме, че заводът на Тева в Дупница, беше отличен от Българската агенция за инвестиции с най-голямата и престижна награда „Инвеститор на годината 2021“ за проекта: „Изграждане на нов производствен капацитет“.

Поредното издание на конкурса „Инвеститор на годината“ има за цел да отличи най-значимите инвестиционни проекти в България през 2021 г., като големият победител беше «Балканфарма» АД Дупница. Престижната награда бе връчена от г-н Даниел Лорер- Министър на иновациите и растежа.

„Инвестицията, която Teva прави за тригодишен период в Дупница, ясно илюстрира стратегическото и нарастващо значение на това съоръжение за нашата глобална оперативна мрежа“, каза Гади Мукомолов, генерален мениджър на завода на Тева в Дупница, при приемането на наградата. „Това е вот на доверие за способността на нашия екип да произвежда висококачествени комплексни генерични лекарства.“

През юни 2021 г. Teva положи началото на своето ново съоръжение за производство на лекарства на стойност 42 милиона долара в Дупница. Стратегическа инвестиция за компанията, новото съоръжение ще допълни съществуващия производствен обект на Teva, значително увеличавайки капацитета с повече от 800 милиона таблетки и капсули годишно. Това стратегическо допълнение към завода в Дупница е важен компонент от глобалната производствена мрежа на компанията, който ще допринесе за цялостното икономическо развитие на региона и ще създаде нови работни места.

В допълнение, втората българска производствена мощност на Teva, в Троян, също се развива. Заводът се подготвя да поеме производството на известната марка Sudocrem®.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ ЗА ВСИЧКИ КОЛЕГИ В ЗАВОДА В ДУПНИЦА!

Dear colleagues,

We are proud to inform you that the Teva plant in Dupnitsa was awarded by the Bulgarian Investment Agency with the largest and most prestigious award "Investor of the Year 2021" for the project: "Building new production capacity."

The next edition of the Investor of the Year competition aims to highlight the most significant investment projects in Bulgaria in 2021, with the big winner being Balkanpharma AD Dupnitsa.

The prestigious award was presented by Mr. Daniel Laurer, Minister of Innovation and Growth.

"Teva's three-year investment in Dupnitsa clearly illustrates the strategic and growing importance of this facility for our global operational network," said Gadi Mukomolov, general manager of Teva's Dupnitsa plant, at the award ceremony. "This is a vote of confidence in our team's ability to produce high-quality complex generic drugs."

In June 2021, Teva launched its new $ 42 million drug plant in Dupnitsa. A strategic investment for the company, the new facility will complement Teva's existing manufacturing facility, significantly increasing capacity by more than 800 million tablets and capsules per year. This strategic addition to the Dupnitsa plant is an important component of the company's global production network, which will contribute to the overall economic development of the region and create new jobs.

In addition, Teva's second Bulgarian production facility in Troyan is also under development. The plant is preparing to take over the production of the famous brand Sudocrem®.

CONGRATULATIONS TO ALL COLLEAGUES IN THE PLANT IN DUPNITSA!