« Новини - архив

Заседание на комисията по здравеопазване по проекта за Закон за Лекарствените Продукти в Хуманната Медицина на 30.11.06

30 Ноември 2006

На 30.11.06, Комисията по Здравеопазване проведе заседание с единствена точка от дневния ред – проект на ЗЛПХМ, като след дебати прие чл. 28, чл. 30 и чл. 33 /относно "data exclusivity" без наличие на “patent linkage” и "Bolar"/ от проектозакона, по текст на вносителя /МС/ и съобразно постигнатия консенсус в официалната работна група на МЗ от януари 2006 г. Комисията не се съобрази с предложенията на вътрешната работна група по чл. 28 и чл. 30 и отхвърли предложението на н.п. Лъчезар Иванов за отпадане на чл. 33 /Bolar/.

Комисията приключи гласуването на Раздел ІІ – Изисквания към документацията за издаване на разрешение за употреба и започна Раздел ІІІ – Специфични изисквания за хомеопатични продукти. На 05, 06 и 07.12.06 комисията ще заседава извънредно, като обяви, че целта й ще бъде да приключи второто четене на проектозакона до започване на коледните празници.

Становище на СБФП от 23.11.2006