« Новини

Позиция на БГФармА относно АСТА

10 Февруари 2012

 

 

Първоначалният текст на АСТА беше доста негативен към генеричната лекарствена индустрия в европейски мащаб. Докато протичаха преговорите за АСТА, Европейската генерична асоциация (ЕГА), чийто член е БГФармА, изрази опасения, че документът може да предизвика объркване между фалшиви и генерични медикаменти. Този въпрос беше повдигнат от ЕГА в дискусии с представители на  ГД „Търговия” и ГД „Пазар” и споменатите опасения бяха взети предвид.   

След направените промени в текста на АСТА, в него вече не са включени изисквания за въвеждане на наказателни санкции за патентни спорове, предвиждат се единствено граждански процедури при нарушаване на патентни права. Няма да има митнически проблеми при транзита на генерични медикаменти. Не се въвеждат и нови разпоредби, свързани с патентните органи на ЕС, Директива 2004/48/ЕО относно прилагането на правата за интелектуална собственост включва всички детайли в тази сфера, намиращи се в АСТА. Гарантирано е прилагането на всички изисквания на АСТА по начин, не създаващ пречки пред законната търговия.

Причината, че все още в някои среди се смята, че АСТА може да представлява заплаха за генеричните лекарства, се отнася до невземането предвид на направените промени в първоначалния текст на АСТА. Притеснение изразяват също неправителствени организации и правителства на неевропейски страни (напр. Индия), опасяващи се, че макар да не са страна по АСТА е възможно да бъдат засегнати от документа.

БГФармА се присъединява към становището на ЕГА, че поне що се отнася до ЕС АСТА не е заплаха за генеричните медикаменти. Подобно на ЕГА смятаме, че усилията следва да бъдат насочени не към АСТА, а към подобряване на европейското законодателство и разширяването на достъпа на европейските, в т.ч. и българските, пациенти до качествени, ефективни, безопасни и достъпни лекарства и терапии.

Позицията на БГФармА относно АСТА е свързана единствено с генеричните лекарства, в нея не се съдържат менения по въпроси като авторско право, Интернет, лична свобода и други теми, които са обект на АСТА.  
   

Изберете
Биоподобни лекарства
Абонамент за новини
Абонамент