« Документи

Становище на БГФармА относно Наредбата за осъществяване правото на достъп до медицинска помощ

Становище на БГФармА относно Последствията от новоприетата ал. 5 на чл. 8 от Глава втора на Наредбата за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти (ДВ, бр. 92/2015 г.)

Становище на БГФармА относно Контрол върху хранителните добавки

Становище на БГФармА до Комисия за защита на конкуренцията

Становище на БГФармА до Министерство на икономиката относно: Молба за подкрепа за предложението на ЕК относно освобождаването на генерични и биоподобни лекарства от действието на Сертификата за допълнителна закрила - Проект на заключение на Съвета по конкурентноспособност, ЕС

Становище на БГФармА до МЗ относно: Молба за подкрепа за предложението на ЕК относно освобождаването на производството на генерични и биоподобни лекарства от действието на Сертификата за допълнителна закрила - Проект на Заключение на Съвета по конкурентноспособност, ЕС

EGA Proposal to Implement Safety Features

Писмо на ЕГА до Mr Xavier Prats-Monné, Director General, DG SANTE, European Commission

Становище на БГФармА относно: Въвеждане на Директивата срещу фалшифициране на лекарствата

Писмо на БГФармА относно: Номиниране на д-р Евгени Тасовски, като член на представителните организации на фармацевтичната индустрия в Комисията по прозрачност

Писмо БГФармА относно: Излъчване на представители на БГФармА, които да участват в работната група, чиято задача е да изготви указания по прилагане на чл. 5, ал. 5 от Наредбата за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти.

Писмо БГФармА относно: Молба за становище, във връзка с необходимостта за известяване на сайта на ПРУ за сключени договори, с медицински специалисти

Становище на БГФармА относно: Такси за поддържане на реимбурсния статус на лекарствата в България

Становище на БГФармА относно:Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина

Становище на БГФармА относно: Проект на Постановление за изменение и допълнение Наредбата за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти

Становище на БГФармА относно: Проект на Постановление за изменение и допълнение Наредбата за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране а цените на лекарствените продукти

Становище на БГФармА относно: използването на цени за външно референтно ценообразуване на лекарствените продукти за хуманна употреба в България, слез законодателните промени в Румъния

Допълнение към становище на БГФармА относно: Проект за изменение и допълнение на Наредба № 10 от 2009 г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, както и на лекарствени продукти за здравни дейности по чл. 82, ал. 2, т. 3 от Закона за здравето

Становище на БГФармА относно: Проект за изменение и допълнение на Наредба № 10 от 2009 г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, както и на лекарствени продукти за здравни дейности по чл. 82, ал. 2, т. 3 от Закона за здравето

Становище на БГФармА относно: Подготвен от МЗ проект за изменение и допълнение на Наредба №10 от 2009 г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, както и на лекарствени продукти за здравни дейности по чл. 82, ал. 2, т. 3 от Закона за здравето

Становище на БГФармА относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения (ЗИД на ЗЛЗ), внесен от Министерски съвет на 09.06.2015 г.

Становище на БГФармА относно: Закона за изменение и допълнение на ЗЗО с предвидени промени обусловени от необходимостта за по-рационално използване на средствата на НЗОК

Становище на БГФармА относно: Закон за изменение и допълнение на ЗЗО с предвидени промени между първо и второ четене

Становище на БГФармА относно: Закона за изменение и допълнение на ЗЗО с предвидени промени обусловени от необходимостта да по-рационално използване на средствата на НЗОК

Становище на БГФармА относно: Спарведлив механизъм за компенсиране на преразхода на НЗОК за лекарства

Становище на БГФармА относно: Закона за изменение и допълнение на ЗЗО с предвидени промени обусловени от необходимостта за по-рационално използване на средствата на НЗОК

Становище на БГФармА относно: Предложение от страна на УС на БГФармА за гарантиране на стабилност на разходите на НЗОК за лекарства

Становище на БГФармА относно: Прозрачност на разходите на НЗОК за лекарства

Становище на БГФармА относно: Промени в законодателството по отношение на въвеждане на механизъм за компенсиране на част от преразхода на НЗОК за лекарства солидарно от страна на всички фармацевтични производители /в т.ч. и от генеричните такива/

Полезни препратки