« Документи

Писмо на БГФармА относно Въвеждане на България, като страна за международно рефериране в нормативната база за определяне на цените на лекарствените продукти за реимбурсация от обществените фондове на Руската федерация

Писмо на БГФарМа относно Брекзит

Приложение към писмото на БГФармА относно Брекзит

Становище на БГФармА относно Предложение за изменение и допълнение на Наредбата за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти, чл.8, ал.5

Становище на БГФармА относно Предложения за изменение и допълнение на Наредбата за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти

Становище на БГФармА относно Необходимост от спешна подкрепа от страна на правителството и здравните институции за въвеждането на освобождаване на производството на генерични и биоподобни медикаменти от Сертификат за допълнителна защита (СДЗ), с цел стимулиране на инвестициите в Европа

Становище на БГФармА относно Проект на Постановление на Министерски съвет за изменение и  допълнение на Наредбата за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти, публикувано за обществено обсъждане на 09.11.2017г.

Становище на БГФармА относно Наредбата за осъществяване правото на достъп до медицинска помощ

Становище на БГФармА относно Последствията от новоприетата ал. 5 на чл. 8 от Глава втора на Наредбата за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти (ДВ, бр. 92/2015 г.)

Становище на БГФармА относно Контрол върху хранителните добавки

Становище на БГФармА до Комисия за защита на конкуренцията

Становище на БГФармА до Министерство на икономиката относно: Молба за подкрепа за предложението на ЕК относно освобождаването на генерични и биоподобни лекарства от действието на Сертификата за допълнителна закрила - Проект на заключение на Съвета по конкурентноспособност, ЕС

Становище на БГФармА до МЗ относно: Молба за подкрепа за предложението на ЕК относно освобождаването на производството на генерични и биоподобни лекарства от действието на Сертификата за допълнителна закрила - Проект на Заключение на Съвета по конкурентноспособност, ЕС

EGA Proposal to Implement Safety Features

Писмо на ЕГА до Mr Xavier Prats-Monné, Director General, DG SANTE, European Commission

Становище на БГФармА относно: Въвеждане на Директивата срещу фалшифициране на лекарствата

Писмо на БГФармА относно: Номиниране на д-р Евгени Тасовски, като член на представителните организации на фармацевтичната индустрия в Комисията по прозрачност

Писмо БГФармА относно: Излъчване на представители на БГФармА, които да участват в работната група, чиято задача е да изготви указания по прилагане на чл. 5, ал. 5 от Наредбата за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти.

Писмо БГФармА относно: Молба за становище, във връзка с необходимостта за известяване на сайта на ПРУ за сключени договори, с медицински специалисти

Становище на БГФармА относно: Такси за поддържане на реимбурсния статус на лекарствата в България

Становище на БГФармА относно:Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина

Становище на БГФармА относно: Проект на Постановление за изменение и допълнение Наредбата за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти

Становище на БГФармА относно: Проект на Постановление за изменение и допълнение Наредбата за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране а цените на лекарствените продукти

Становище на БГФармА относно: използването на цени за външно референтно ценообразуване на лекарствените продукти за хуманна употреба в България, слез законодателните промени в Румъния

Допълнение към становище на БГФармА относно: Проект за изменение и допълнение на Наредба № 10 от 2009 г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, както и на лекарствени продукти за здравни дейности по чл. 82, ал. 2, т. 3 от Закона за здравето

Становище на БГФармА относно: Проект за изменение и допълнение на Наредба № 10 от 2009 г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, както и на лекарствени продукти за здравни дейности по чл. 82, ал. 2, т. 3 от Закона за здравето

Становище на БГФармА относно: Подготвен от МЗ проект за изменение и допълнение на Наредба №10 от 2009 г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, както и на лекарствени продукти за здравни дейности по чл. 82, ал. 2, т. 3 от Закона за здравето

Становище на БГФармА относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения (ЗИД на ЗЛЗ), внесен от Министерски съвет на 09.06.2015 г.

Становище на БГФармА относно: Закона за изменение и допълнение на ЗЗО с предвидени промени обусловени от необходимостта за по-рационално използване на средствата на НЗОК

Становище на БГФармА относно: Закон за изменение и допълнение на ЗЗО с предвидени промени между първо и второ четене

Становище на БГФармА относно: Закона за изменение и допълнение на ЗЗО с предвидени промени обусловени от необходимостта да по-рационално използване на средствата на НЗОК

Становище на БГФармА относно: Спарведлив механизъм за компенсиране на преразхода на НЗОК за лекарства

Становище на БГФармА относно: Закона за изменение и допълнение на ЗЗО с предвидени промени обусловени от необходимостта за по-рационално използване на средствата на НЗОК

Становище на БГФармА относно: Предложение от страна на УС на БГФармА за гарантиране на стабилност на разходите на НЗОК за лекарства

Становище на БГФармА относно: Прозрачност на разходите на НЗОК за лекарства

Становище на БГФармА относно: Промени в законодателството по отношение на въвеждане на механизъм за компенсиране на част от преразхода на НЗОК за лекарства солидарно от страна на всички фармацевтични производители /в т.ч. и от генеричните такива/

Полезни препратки